پیشنهاد روشی سریع برای مانیتورینگ میزان پرتوگیری شهروندان، اندازه گیری رادیم -۲۲۶، توریم -۲۳۲، پتاسیم-۴۰ و سزیم-۱۳۷ در بعضی غذاهای سنتی ایرانی در شهر تهران به روش طیف سنجی گاما و تعیین میزان دز دریافتی ناشی از مصرف آنها و مقایسه با استانداردAli

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0