توزیع جرم و انرژی پاره های شکافت هسته طلا با پروتون های ۲۹ مگاالکترون ولت

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0