جذب بیولوژیکی اورانیوم درحضوریون های کلسیم، منیزیم و کروم (VI) توسط مخمر نان تثبیت شده

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0