بررسی تأثیرات تغییر Burn up در یک Hot fuel pin بر روی ضریب هدایت حرارتی Gap در راکتور 1000-VVER بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0