روش بهینه سازی ساختار پالس نوترون برای جداسازی گامای آنی O ،H و C حاصل از اندرکنش نوترونهای حرارتی و سریع (۱۴MeV)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0