حل معادلات انتگرالی سه گانه فدیف - یاکوبوفسکی با در نظر گرفتن برهمکنشهای دوتایی برای سیستمهای مقید سه و چهار جسمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0