مطالعه اثر آلاینده OH در رشد بلورهای هالیدقلیایی KBr:Li,Ti و تعیین مشخصات اپتیکی و ترمولومینسانس آن
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (455.5 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0