بررسی و تعیین عوامل موثر بر خوردگی غلافهای آلومینیومی مورد استفاده در استخر نگهداری سوخت راکتور تحقیقاتی تهران به روشهای فعالسازی نوترونی و طیف سنجی جذب اتمی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0