بررسی اثر حادثه SGTR بر روی پارامترهای ترموهیدرولیکی مدار اولیه نیروگاهVVER-1000

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (408.43 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0