بررسی مرتبه اول در مطالعه سیستمهای چهار نوکلئونی به روش نظریه میدان موثر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0