اندازه گیری میزان کروم در ناخن انگشت پا توسط روش فعالسازی نوترونی و رابطه آن با سکته های خفیف در بیماران قلبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0