بهینه سازی محاسبات احتمال گذارهای هسته ای با استفاده از روش کوانتش ثانویه در هسته 43 Ca

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0