محاسبه سطح مقطع تولید زیر آستانه ای مزون *K در بر هم کنش پروتون – هسته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0