کالیبراسیون انرژی آشکار ساز HPGe برای نمونه های مایع با ظرف ویال حجم 8cc و چشمه های نقطه ای در فواصل مختلف جهت محاسبه دقیق اکتیویته
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (776.67 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0