کالیبراسیون انرژی آشکار ساز HPGe برای نمونه های مایع با ظرف ویال حجم 8cc و چشمه های نقطه ای در فواصل مختلف جهت محاسبه دقیق اکتیویته

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0