محاسبه شار نوترون حاصل از چشمه های متقارن استوانه ای به صورت تحلیلی و مقایسه با نتایج حاصل از اجرای کد MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0