محاسبه انرژی بستگی سیستم های سه جسمی با حل معادلات فدیف برای پتانسیل های تفکیک پذیر وابسته به اسپین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0