محاسبه انرژی بستگی سیستم مقید سه جسمی با استفاده از تئوری میدان موثر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0