محاسبه ضرایب انباشت پرتودهی تابشهای گاما برای چشمه نقطهای همسانگرد در حفاظ کروی دولایه ای آب و سرب با استفاده از کد محاسباتی MCNP

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0