بررسی حالت گذرای سریع در حادثه جهش میله کنترل از قلب راکتور vver1000
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (345.7 K)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0