بررسی حالت گذرای سریع در حادثه جهش میله کنترل از قلب راکتور vver1000

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0