بررسی پارامترهای ترمودینامیکی جذب رادیو نوکلیدهای سریم و توریم بر روی زئولیت A سنتز شده از زئولیت طبیعی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0