تأثیرات توابع ریاضی مختلف توزیع ضریب هدایت حرارتی سوخت بر توزیع درجه حرارت گرمترین میله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0