مطالعه توزیع زاویه ای پاره های شکافت حاصل از شکافت القایی با استفاده از یون های سنگین

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0