نمک زدائی از محلول های رادیو اکتیو با استفاده از غشاهای زئولیتی LTA و MFI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0