بررسی تحلیلی و عددی توازن توان در عملکرد و ایمنی راکتورهای هسته ای زیربحرانی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0