سنجش موجودی رادیونوکلئیدهای طبیعی پتاسیم -۴۰، رادیوم - ۲۲۶ ، توریوم-۲۳۲ و رادیونوکلئید مصنوعی سزیم-۱۳۷ در برنج

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: سیزدهم (1385)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0