توسعه کد 1 JALIL جهت حل معادله ترانسپورت نوترون در مختصات یک بعدی توسط معادلات شبه دیفیوژن با دقت روش ,F

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0