طراحی نرم افزار آنالیز کمی و کیفی عنصری به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از شبکه عصبی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (763.91 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0