طراحی نرم افزار آنالیز کمی و کیفی عنصری به روش فعالسازی نوترونی با استفاده از شبکه عصبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0