محاسبه ترازهای انرژی بر طبق مدل هسته تغییر شکل یافته سه محوری تغییر شکل بدون تقارن محوری

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0