محاسبه انرژی بستگی He با در نظر گرفتن نیروی چهارنوکلئونی
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (576.33 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0