مقایسه پرتو گیری اندامهای حساس در CT اسکن سر و شکم لگن با روش TLD و اندازه گیری CTDI

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0