مقایسه تصاویر حاصل از کولیما تور Fan Bearn با کولیما تورهای حفره موازی در اسکن پزشکی هسته ای به روش بازسازی FBP در مطالعات مغز با استفاده از فانتوم Hoffili

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0