بررسی تغییرات توان راکتور و راکتیویته با استفاده از حل معادلات سینتیک نقطه ای با تاثیر فیدبک دما و تولید سموم زینان و ساماریم با نرم افزار MATLAB

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0