استفاده از تکنیک ردیابی علفکش نشاندار به کربن -14در تعیین مناسبترین زمان کاربرد علف کش توفوردی به منظور کنترل علف های هرز خرفه ، سلمه تره و تاج خروس
پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1) XML اصل مقاله (847.86 K)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0