بررسی تغییرات ضریب تکثیر مؤثر نوترون برای سوخت 1000-VVER در شرایط عادی و در شرایط حادثه

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0