بررسی آلودگی میکربی زیره سبز و مریم گلی و کاهش آلودگی آنها از طریق پرتودهی با باریکه الکترون MeV ۱۰

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0