IR-IR با بهره گیری از یک جداسازی ایزوتوپ ۳۴s به روش مولکولی لیزری دو بسامدی لیزر TEA CO چند خط

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0