شبیه سازی ترموهیدرولیکی مجموعه سوخت کروی راکتور PBMR به روش CFD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0