رنگزدایی پساب های رنگی رنگزاهای راکتیو و اسیدی با استفاده از پرتوهای الکترونی در حضور آب اکسیژنه و مقایسه آنها

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0