کاربرد کد شبیه سازی فلوکا در اسپکترومتری غیر فعال آلفا بوسیله آشکارسازهای ردپای هسته ای حالت جامد و نتایج آن در جداسازی دختران پرتوزای رادون و تورون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0