اعتبارسنجی شبیه سازی و ارزیابی کارآیی اسکنر PET در سیستم PET/CT تمام بدن Discovery RX به روش مونت کارلو با استفاده از کد GATE

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0