بررسی چگالی حالت الکترونی(DOS) اربیتالهای5 و م فلوئور (F) و کلسیم (Ca) در ترکیب دزیمتر ترمولومینسانس کلسیم فلوراید (CaF2)

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0