طراحی و شبیه سازی مدل پیش بین مکان عمودی پلاسما در توکامک دماوند با استفاده از شبکه های مختلف عصبی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0