بررسی ساختار هسته ها و محاسبه ممان مغناطیسی و شعاع باری پروتون با استفاده از فرم فاکتورهای الکتریکی و مغناطیسی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0