بررسی اثر اپلیکاتور بر ایجاد ناهمسانگردی در اطراف چشمه ی براکی تراپی سزیم-۱۳۷ سلکترون توسط شبیه سازی مونت کارلو و دزیمتری TLD

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0