کنترل مکان عمودی پلاسمای توکامک دماوند در مسیر متغیر قابل برنامه ریزی و تهیه پایگاه داده جهت شناسایی مدل مکان

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0