بررسی وابستگی GVF به درصد شوری آب در جریان های چند فازی با استفاده از چشمه Am در لوله های نفتی به کمک کد مونت کارلو و مقایسه آن با داده های تجربی

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0