محاسبه سیگماوی و تعیین شرط لاوسون برای واکنشهای dt, ddt,ddh

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0