بررسی و مقایسه روشهای عددی محاسبه مجموع شمارش فتوپیک در طیف نگاری اشعه گاما

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0