بازسازی فلوی نوترونها با استفاده از اندازه گیری های آشکارسازهای رودیم بدون تاخیر و اینرسی در درون قلب راکتورهای VER1000

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0