استفاده از اصل تغییر پذیری (Q+) +K و روش اجزاء محدود برای حل معادله ترابرد نوترون

پذیرفته شده برای پوستر ، صفحه 0-0 (1)
عنوان دوره: چهاردهم (1386)
نویسندگان
چکیده
کلیدواژه ها
0